Vi benytter informasjonskapsler på denne nettsiden for å blant annet måle hvilke sider som blir besøkt og hvilke kanaler som fungerer best. 

Ved å besøke denne siden, godtar du bruk av informasjonskapsler.

Åpenhetsloven

Bingsa Gjenvinning og ÅRIM innfrir vilkåra for verksemder som blir omfatta av åpenhetsloven.

Formålet med åpenhetsloven er å fremje verksemders respekt for grunnleggande menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold samt sikre allmennheten tilgang til informasjon om korleis verksemden handterar eventuelle negative konsekvenser.

Bingsa Gjenvinning ser på arbeidet med åpenhetsloven som ein naturleg del av arbeidet med berekraft. Vi erkjenner at vår verksemd kan ha negativ påverknad på grunnleggande menneskerettigheiter og anstendige arbeidsforhold. Vi ønsker å arbeide målretta, slik at vi kan forebygge, avgrense eller stanse aktivitetar som bidrar til negative konsekvensar.

Plikt om utgreiing av aktsemdvurdering

I tråd med føremålet om å fremme større openheit om risiko rundt grunnleggande menneskerettigheiter og anstendige arbeidsforhold, påleggjast Bingsa Gjenvinning å offentleggjere ei utgreiing av aktsemdvurdering som er gjennomført. Utgreiinga skal minimum innehalde:

  • Generell beskrivelse av verksemdas organisering og driftsområde
  • Retningslinjer og rutinar for handtering av potensielle og faktiske negative konsekvensar for grunnleggande menneskerettigheiter og anstendige arbeidsforhold
  • Opplysningar om potensielle og faktiske negative konsekvensar som verksemda har avdekka gjennom arbeidet med aktsemdvurderinga
  • Opplysningar om tiltak som verksemda har iverksett eller som verksemda planlegge å setja i verk for å avgrense vesentleg risiko for negative konsekvensar eller stanse faktiske negative konsekvensar, og resultatet eller forventa resultat av desse tiltaka.

Dette dokumentet er utarbeida for å oppfylle Bingsa Gjenvinning si plikt til å utgreie for aktsemdvurdering for 2022 etter åpenhetslovens § 5. Utgreiinga skal oppdaterast og offentleggjerast innan 30. juni kvart år eller ved vesentlege endringar i verksemdas risikovurderingar.

Sjå utgreiing her.

Plikt om informasjon

Bingsa Gjenvinning vil svare ut alle skriftlege forespurnader om korleis verksemda handterer faktiske og potensielle negative konsekvensar. Informasjonen som konsernet gir skal vere skrifteleg, dekkande og forståeleg, og han skal sendast seinast tre veker etter at kravet om informasjon er motteke.

For spørsmål om denne utgreiinga og om Bingsa Gjenvinning og ÅRIM sitt arbeid knytt til grunnleggjande menneskerettar og anstendige forhald, send ein epost til post@arim.no.