Vi benytter informasjonskapsler på denne nettsiden for å blant annet måle hvilke sider som blir besøkt og hvilke kanaler som fungerer best. 

Ved å besøke denne siden, godtar du bruk av informasjonskapsler.

Tildeling av enerett til Tafjord Kraftvarme AS

Publisert den 09.12.2022 av Bingsa Gjenvinning AS

Måndag 5. desember 2022 fatta styret i Bingsa Gjenvinning AS vedtak om einerettstildeling til Tafjord Kraftvarme


Vedtaket er som følgjer:

Styret i Bingsa Gjenvinning AS vedtar å tildele enerett til Tafjord Kraftvarme AS til å levere forbrenningstjenester for husholdningsavfall fra Bingsa Gjenvinning AS sine eierkommuner. I tillegg vedtas det å tildele enerett på alt slam fra kommunale renseanlegg i Ålesund kommune, som på grunn av innholdet av bromerte flammehemmere ikke kan benyttes i jordproduksjon. Vederlaget for tjenesten beregnes med grunnlag i selvkostregelverket, jfr. forurensingsloven § 34. Eneretten gjelder fra 1. januar 2023 med en varighet på 8 år.

 

Bakgrunnen for vedtaket

Tafjord Kraftvarme AS er eigd av Tafjord Kraft AS, som igjen er eigd av Ålesund kommune med 52,61 % og Fjord kommune med 4,27 %, i tillegg til Eviny med 43,44 % (som er eigd av kommunar på Vestlandet). 

Selskapet blei etablert i 1987 for å sikre lokal avfallsbehandling med energiutnytting. Energiutnyttingsanlegget på Grautneset er det einaste avfallsforbrenningsanlegget mellom Bergen og Trondheim. Anlegget produserer både strøm og varme.

Viktige beredskapsfunksjonar
TKV sitt anlegg representerer ein samfunnskritisk infrastruktur for Ålesundregionen. Anlegget har to viktige beredskapsfunksjonar i regionen i krisesituasjonar:

  1. 1) Forbrenningsanlegget representerer ein stor lokal kapasitet til å destruere farlege stoff, herunder smitte, i avfall.

  1. 2) Fjernvarmen og elkraftproduksjonen eit viktig supplement til den lokale energiforsyninga. TKV sikrar levering av fjernvarme til Ålesund kommune gjennom eit omfattende nettverk av fjernvarmerør og dekkar i dag meir enn 25 % av Ålesund by sitt behov for oppvarming. 

 

Fjernvarmeanlegget blir utelukkande drive av varme frå energiutnyttingsanlegget på Grautneset, og gir ei trygg og sikker varmeforsyning til private og offentlege kundar, inkludert kritiske samfunnsfunksjonar som sjukehus og sjukeheimar.

Bingsa Gjenvinning AS skal utføre den lovpålagde innsamlinga av slam og innsamling og behandling av hushaldsavfall i eigarkommunane til sjølvkost. Det hushaldsavfallet som kan energiutnyttast av TKV utgjer samla om lag 19 000 tonn per år. I tillegg mottar selskapet om lag 4 000 tonn slam som på grunn av innhaldet av bromerte flammehemmarar ikkje kan nyttast i jordproduksjon.

 
Gjeldande avtale utgår

Ved etableringa av anlegget på Grautneset i 1987 blei det inngått avtalar om direktetildeling av energiutnytting av hushaldsavfall frå dei fleste kommunane i Ålesundregionen. Den siste av desse avtalane, som gjeld hushald i Ålesund kommune, går ut ved årsskiftet 2022-2023. Det er imidlertid framleis behov for stabil tilgang av hushaldsavfall. 

TKV har to forbrenningsovner, og er etablert for å brenne ei blanding av avfall med ulik brennverdi. I dag representerer hushaldsavfall avfall med lågare brennverdi, medan næringsavfall gjennomgåande har høgare brennverdi. Det er viktig å sørge for riktig og stabil tilgang på ei blanding av avfall som sikrer etterleving av utsleppskrava til anlegget og som sikrar framtidig destruksjons- og varmekapasitet. 

TKV er eit av få anlegg i Noreg som har løyve til å brenne slam som innehalder bromerte flammehemmarar. Dette slammet blir blanda med avfall av høgare brennverdi for å sikre stabile forbrenningsvilkår og god destruksjon av miljøgifter. Anlegget har også løyve til å blande inn og destruere andre typer avfall med miljøgifter, som impregnert trevirke, avfall med ftalatar og brannavfall.

 

Vilkår for einerett

Reglane om offentlege innkjøp aksepterer direkte tildeling av oppdrag til oppdragstakarar som er tildelt einerett. Vilkåra for å tildele einerett går fram av § 2-3 i forskrift om offentlige anskaffelser. Det er ein føresetnad at tildelinga skjer til eit organ som sjølv er ein «oppdragsgivar» etter reglane om offentlege innkjøp, at eineretten er kunngjort og at han er forenlig med EØS-avtalen. 

Einerett til behandling av hushaldsavfall og slam frå lovpålagde kommunale tenester vil kunne aksepterast under «læren om tvingende allmenne hensyn», av omsyn til miljø og til prinsippa om nærleik og tilstrekkeleg eigenkapasitet som er nedfelt i rammedirektivet for avfall (direktiv 2008/98/EØF) artikkel 16 og transportforordning 1013/2006, som er gjennomført i norsk rett ved § 13-1 i avfallsforskriften. 

Behandling av hushaldsavfall og slammet er lovpålagde oppgåver etter forurensingsloven § 29 og underlagt reglane om sjølvkost i §§ 25 og 34 i forurensningsloven. Ved ei tildeling av einerett for behandling er det difor ein føresetnad at den som får einerett forpliktar seg til å etterleve sjølvkostreglane.

Føresetnadar

Det har vore ein førestnad for tildelinga at TKV opprettar eit eige sjølvkostområde for den delen av verksemda som er omfatta av eineretten, jf. § 34 i forurensingsloven, kapittel 16 i avfallsforskriften, samt kapittel 15 i kommuneloven og selvkostforskriften. 

Vidare er det ein føresetnad at selskapet etterlever lov om offentlige anskaffelser. Ved å tildele einerett kan Bingsa Gjenvinning AS inngå ein avtale med TKV basert på sjølvkost. Bingsa Gjenvinning AS oppnår dermed leveransesikkerhet basert på kortreist avfallsbehandling.


Forutsigbarheit og tryggleik 

Bingsa Gjenvinning AS vurderer på denne bakgrunn tildeling av einerett til TKV som eit eigna og nødvendig tiltak for å oppnå tryggleik for innbyggjarane for fremtidig leveranse av hushaldsavfall til energiutnytting og slam som ikke kan behandlast på annan måte. 

Einerettstildelinga hindrar unødvendig transport og gir dermed både miljø- og klimanytte og ein betre beredskapssituasjon for regionen, samtidig som TKV får tilstrekkelig forutsigbarheit for å planlegge for optimal drift og sikre etterleving av miljøkrav.