Deponi

Avfall som ikke kan material- eller energigjenvinnes legges på deponi.

Ja takk til:

  • Isolasjon/glava
  • Tegl/steinflis
  • Betong med eller uten armering
  • Uorganisk avfall
  • Lett forurenset masse

Nei takk til:

  • Svært forurenset masse
  • Brannfarlig avfall
  • Farlig avfall
  • Organisk avfall 

 

Gjenvinning:

Ved deponering tas avfallet ut av det sirkulære kretsløpet. Derfor anser man dette som siste utvei. Selv om avfallet ikke kan gjenvinnes i dag, vil det imidlertid kunne endre seg i fremtiden. Vi sorterer derfor deponiet vårt slik at vi kan hente ut igjen ressursene når teknologi og utvikling åpner for denne muligheten.